PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  • Opracujemy i uchwalimy nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które będzie odzwierciedlać wyzwania i zasady zrównoważonego rozwoju oraz stanie się przyczynkiem do określenia ogólnomiejskich priorytetów i standardów przestrzennych. Temu zadaniu nadamy bezwzględny priorytet i zapewnimy konieczne wsparcie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe. Dla podkreślenia wagi tego dokumentu przekazując informację o pracach nad nim będziemy odwoływać się do pojęcia „konstytucji przestrzennej”.
  • Wprowadzimy wymóg, by wszystkie wydawane warunki zabudowy (i inne decyzje umożliwiające realizację inwestycji) były zgodne z obowiązującym Studium.
  • Przyspieszymy prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – szczególnie wobec terenów poddanych dużej presji inwestycyjnej. Wyraźnie określimy przedziały czasowe każdego z etapów procedury planistycznej. Dzięki temu szybciej ograniczymy negatywne efekty związane z „rozlewaniem się” miasta, a także zapewnimy przestrzeń pod niezbędną infrastrukturę (szkoły, przychodnie, domy kultury) na planowanych osiedlach.
  • Wprowadzimy obowiązek zaopiniowania projektu planu przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektorniczną w momencie przez ostatecznym przedłożeniem planu Radzie Warszawy (obecnie MKUA opiniuje plan jedynie przed etapem składania uwag).
  • Tworząc nowe plany miejscowe skończymy z tworzeniem enklaw prowadzących do fragmentaryzacji miasta oraz zatrzymamy proces tworzenia przestrzeni monofunkcyjnych. Ponadto nie dopuścimy do kontynuacji likwidowania klinów napowietrzających i nie pozwolimy na realizację pomysłów oznaczających niszczenie cennych założeń urbanistycznych (np. Kolonia Wawelberga na Woli).
  • Zwiększymy rolę mieszkańców i ich reprezentacji w procesie planistycznym – zaproponujemy publiczne dyskusje nad planami przed rozpoczęciem ich projektowania, będziemy też lepiej docierać do mieszkańców z informacją o pracach nad mpzp – w tym celu wykorzystamy potencjał rad osiedli, lokalnych organizacji pozarządowych, a także lokalnych mediów z poszczególnych dzielnic.
  • Zwiększymy czytelność planów miejscowych – obecnie plany miejscowe dostępne na stronie miasta są trudne do czytania dla mieszkańców nie mających w tym żadnego doświadczenia. Standardem będzie prosta mapa online, gdzie po najechaniu na daną działkę od razu ujrzymy informację co można na niej zbudować bez konieczności pobierania dokumentów i uchwał dotyczących planów, szukania odpowiednich oznaczeń w treści opisowych planów, legendach, tabelach, etc.
  • Wprowadzimy wskaźniki pokazujące jak skutecznie uwzględniany jest interes mieszkańców vs. interes inwestorów komercyjnych – wskaźniki powinny obejmować m.in. liczbę uwzględnionych uwag złożonych przez mieszkańców i inwestorów komercyjnych.
  • Zaproponujemy prototypizację rozwiązań przestrzennych oraz opracowanie standardów wspólnych dla całego miasta – prototypizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej (np. na Pl. Defilad póki ten nie jest zagospodarowany). Określenie ogólnomiejskich standardów w projektowaniu przestrzeni publicznych powinno dotyczyć rozwiązań transportowo-komunikacyjnych (węzły przesiadkowe, przystanki, wzajemne relacje ciągów pieszych, rowerowych i ulic), a skończywszy na małej architekturze – tak, by mieszkańcy wiedzieli czego się spodziewać, nie byli zaskakiwani i by przestrzenie wspólne nabrały spójnego charakteru