Mokotów

MOKOTÓW DLA MIESZKAŃCÓW

Program komitetu Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie
Wybory samorządowe 2018

Drodzy Mokotowanie i Mokotowianki,

21 października zdecydujecie, w jakim kierunku rozwijać się będzie nasza dzielnica. Partyjni radni zamiast Waszymi dobrem, zdrowiem i bezpieczeństwem, kierują się własnymi interesami, zaniedbując sprawy Mieszkańców. Wspólnie możemy powiedzieć temu dość!
Jako jedyny Komitet stworzyliśmy Program skupiony na problemach Mokotowa. Jesteśmy zaangażowanymi aktywistami skupionymi na sprawach naszej dzielnicy. Od lat walczymy z nieudolnością i bezczynnością władzy. Znamy realia życia na Mokotowie, dlatego proponujemy konkretne rozwiązania prowadzące do poprawy jakości życia Mieszkańców.
Nasz stworzony wspólnie z ekspertami Program to połączenie zaangażowania i kompetencji. Możecie być pewni, że nie zabraknie nam energii do pracy nad jego realizacją. Od realizacji poszczególnych punktów zależy przecież szczęście naszej ukochanej Dzielnicy!

Nasz Program dla Mokotowa:
1. Radni po stronie Mieszkańców
2. Społeczne planowanie przestrzenne
3. Lepsza edukacja dla wszystkich
4. Przyjazny transport i komunikacja
5. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości
6. Integracja Mieszkańców
7. Aktywna polityka społeczna
8. Zielony Mokotów
9. Ochrona zabytków

Zapraszamy do lektury i prosimy o Wasz głos 21 października!

Kandydaci do Rady Dzielnicy
KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie

 

Radni po stronie Mieszkańców

Będziemy Radnymi bliskimi Mieszkańcom. Partyjni działacze bardziej niż sprawami Mokotowa zainteresowani są ideologicznymi sporami i karierami politycznymi. Chcemy zdecydowanie wzmocnić udział Mokotowian w podejmowaniu decyzji i nagłaśniać ważne dla Was sprawy. Od lat działamy po stronie Mieszkańców: broniliśmy bazarków przy Gotarda i Nehru, nagłośniliśmy jako pierwsi nieprawidłowości dotyczące reprywatyzacji, protestowaliśmy przeciwko zabudowie mokotowskich ogródków działkowych, pomagaliśmy mieszkańcom Wierzbna w sprawie planu zagospodarowania przestrzeni. Jeszcze więcej zrobimy dla Was w Radzie!

1. Radni muszą działać dla Mieszkańców. Będziemy bronić Waszych interesów i dbać o profesjonalne, przyjazne funkcjonowanie władzy. Obecnie większość radnych nie ma nawet wyznaczonych stałych dyżurów albo organizuje je w godzinach niedostępnych dla pracujących. Zmienimy to, aby zapewnić Mieszkańcom możliwość regularnego kontaktu z ich reprezentantami.

2. Wprowadzimy rzetelny system informowania Mieszkańców o działaniach Rady Dzielnicy. Dopilnujemy, aby na stronie internetowej oraz w lokalnej prasie regularnie i w przejrzystej formie udostępniane były sprawozdania z minionych spotkań, propozycje zmian w budżecie, a także tematy przyszłych sesji oraz posiedzeń komisji. Na stronie Rady zamieścimy transmisje oraz nagrania z posiedzeń.

3. Konsultacje społeczne nie mogą być fikcją! Chcemy, aby pytanie mieszkańców o zdanie było traktowane jako normalność i stanowiło podstawę podejmowania decyzji przez władzę. Zbyt często konsultacje przeprowadzane są dopiero na ostatnim etapie zaplanowanych bez udziału Mokotowian inwestycji, przez co dotyczą jedynie drobnych spraw. Konsultacje muszą stać się częstą, sprawnie przeprowadzaną procedurą chroniącą przed niepotrzebnymi wydatkami.

4. Silne i liczne Rady Osiedli powinny pełnić rolę aktywnego łącznika między mieszkańcami a Radą Dzielnicy. To dzięki nim mieszkańcy mogą mieć wpływ na władzę przez całą kadencję. Będziemy dążyć do wzmocnienia kompetencji Rad Osiedli i obniżymy liczbę podpisów wymaganą do ich powołania.

5. Będziemy wspierać rozwój partnerstw lokalnych. Pomoc merytoryczna, inicjatywa Urzędu oraz odpowiedzialna polityka lokalowa da mieszkańcom, przedsiębiorstwom oraz organizacjom pozarządowym szansę na tworzenie cennych inicjatyw takich jak warsztaty, festiwale, porady prawne czy grupy wsparcia. Zadbamy także o regularne funkcjonowanie i aktywną rolę Dzielnicowej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy.

 

Społeczne planowanie przestrzenne

W dobrze zaplanowanej dzielnicy każdy mieszkaniec ma w najbliższej okolicy dostęp do szkoły, przystanku komunikacji miejskiej, przychodni, parków oraz miejsc kultury. Plany zagospodarowania przestrzennego podnoszą jakość życia mieszkańców oraz niwelują korki, zmniejszając potrzebę dalekich dojazdów. Brak planów prowadzi do bezsilności Mieszkańców w konfrontacji z dążącymi do szybkiego zysku deweloperami. Na Mokotowie mamy aż 27 planów w trakcie sporządzania, z czego ponad połowa procedowana jest powyżej 7 lat! Doprowadzimy do transparentnego sporządzenia planów, które chronić będą interesów Waszych oraz przyszłych pokoleń.

1. Przyspieszymy objęcie całego Mokotowa planami. Zwiększymy kompetencje dzielnicowej komisji ładu przestrzennego i włączymy mieszkańców w proces powstawania planów. Wspólnie z Biurem Architektury Miasta będziemy przeciwdziałać chaosowi i samowoli budowlanej.

2. Plany muszą służyć zrównoważonemu rozwojowi, a nie zyskom deweloperów. Będziemy walczyć o pierwszeństwo dla transportu publicznego, pieszych i rowerzystów oraz o zatrzymanie wzrostu ruchu samochodów. Równie ważnymi kwestiami jest zapewnienie dostępu do usług publicznych (zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych) na nowych osiedlach oraz uwzględnienie w planach poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

3. Powstawanie nowych budynków nie może obniżać poziomu życia Mieszkańców. Nie zgadzamy się na dogęszczanie zabudowy kosztem zieleni, terenów sportowych i zabytków. Będziemy dbać o dostępność przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Sprzeciwiamy się powstawaniu grodzonych osiedli dzielących dzielnicę!

4. Wytyczenie i pilnowanie standardów urbanistycznych pozwoli na zachowanie charakteru oraz tradycji naszej dzielnicy. Będziemy popierać ograniczenie ekspansji handlu wielkopowierzchniowego oraz ochronę historycznych założeń urbanistycznych. Będziemy pilnować mokotowskich klinów napowietrzających, które zostały w ostatnich latach mocno zabudowane.

 

Lepsza edukacja dla wszystkich

Mokotowskie szkoły i przedszkola nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Odpływ dzieci z zamożniejszych rodzin do szkół niepublicznych pogłębia podziały społeczne i nie sprzyja budowaniu więzi sąsiedzkich. Będziemy dążyć do unowocześnienia placówek edukacyjnych oraz podniesienia poziomu nauczania poprzez współpracę między szkołami i lepsze zarządzanie. Mokotowskie placówki edukacyjne powinny także być przestrzenią budowania i rozwoju lokalnych wspólnot, do czego niezbędne jest wspieranie zaangażowania rodziców.

1. Modernizacja szkół musi być priorytetem dzielnicy. Unowocześnienie wyposażenia, budynków i boisk poprawi warunki nauczania. Wyremontowanie sali gimnastycznej nie może zależeć od głosowania w budżecie partycypacyjnym i odbywać się kosztem innych placówek! Odnowione boiska powinny być dostępne dla mieszkańców oraz oferować pozalekcyjne SKSy dla uczniów. Szkoły i przedszkola muszą zostać dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych dzieci, czego obecnie nie gwarantują nawet placówki integracyjne.

2. Zadbamy o przejrzyste konkursy na dyrektorów publicznych placówek. Transparentność przepisów oraz zwiększenie udziału rodziców w komisjach konkursowych sprawi, że stanowisko Dyrektora będzie zaszczytem i zobowiązaniem do ciężkiej pracy.

3. Stworzymy dzielnicowy system współpracy szkół. Nauczyciele muszą mieć możliwość wymiany doświadczeń, metod nauczania oraz sposobów rozwiązywania problemów np. poprzez wizyty studyjne. Wsparcie oraz koordynacja oddolnych programów zaangażowanych rodziców i pedagogów pozwolą na upowszechnienie korzystnych dla uczniów praktyk. Wykorzystamy w ten sposób potencjał wyróżniających się placówek, dzięki czemu możliwa będzie walka z ich przepełnieniem.

4. Szkoła musi uczyć demokracji oraz odpowiedzialności za dobro wspólne. Dlatego będziemy wspierać powstawanie i regularne funkcjonowanie Rad Szkół złożonych z przedstawicieli całej społeczności – dyrekcji, nauczycieli i rodziców. Zwiększymy także rolę Samorządu Szkolnego oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy.

5. Będziemy dbali o rozwój współpracy bibliotek szkolnych i publicznych. Wczesne rozpoczęcie korzystania z dzielnicowych bibliotek sprzyja rozwojowi nawyku czytania oraz poczucia więzi z okolicą. Biblioteki powinny być bardziej widoczne, ogólnodostępne i atrakcyjne dla mieszkańców, min. dzięki organizowaniu wydarzeń kulturalnych.

 

Przyjazny transport i komunikacja

Chcemy Mokotowa, po którym można poruszać się bezpiecznie i sprawnie. Napływ samochodów spoza dzielnicy od lat obniża jakość życia mieszkańców powodując korki, zanieczyszczenia i niedobór miejsc parkingowych. Dlatego rozbudujemy pozwalający dotrzeć do pracy transport publiczny poprzez stworzenie Ringu Kolejowego, rozbudowę sieci tramwajów, uruchomienie nowych połączeń autobusowych oraz wytyczenie buspasów. Będziemy konsekwentnie działać na rzecz poprawy sytuacji najsłabszych uczestników ruchu drogowego – seniorów, niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi.

1. Priorytet parkingowy dla mieszkańców. Będziemy wspierać powstawanie miejsc i oddzielnych parkingów dedykowanych dla mieszkańców we współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Rozszerzymy Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na szerszy obszar Mokotowa, w tym w szczególności Służewiec Biurowy i Południowy. Będziemy walczyć z nielegalnym parkowaniem utrudniającym poruszanie się po chodnikach i niszczącym zieleń.

2. Rozwój komunikacji miejskiej. Zadbamy o terminowe zakończenie powstającej linii tramwajowej na Wilanów oraz o połączenie jej z autobusami. Będziemy lobbować za budową nowych tras tramwajowych i metra/kolei, które usprawnią komunikację między górną a dolną częścią dzielnicy. Wytyczymy nowe buspasy, m.in. na Dolinie Służewieckiej, Marynarskiej, Puławskiej. Uruchomimy lokalne trasy autobusowe, w tym linię łączącą Sadybę, Stegny i os. Pory z Metrem Wilanowska, a także linię 113 łączącą Wilanów, Służew, Szpital MSWiA (trasa dawnego 117).

3. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zadbamy o bezpieczeństwo na przejściach poprzez ich doświetlenie, wyniesienie i uniemożliwienie nielegalnego parkowania w okolicy. Otworzymy nowe przejścia dla pieszych (m.in. na ul. Bukowińskiej) i tam, gdzie zostały zlikwidowane (m.in. na Gintrowskiego przy DK Kadr). Doprowadzimy do wytyczenia pasów rowerowych wzdłuż ulicy Puławskiej i przywrócimy szerokie chodniki na całej długości ulicy. Będziemy pilnowali przestrzegania ustawowych 2 metrów dla chodników na terenie całej dzielnicy .

4. Usprawnienie węzłów przesiadkowych. Przebudujemy największe węzły przesiadkowe, tak aby zmniejszyć odległości między przystankami. Umożliwimy sprawne przesiadki poprzez koordynację rozkładów jazdy min. na zespołach przystankowych Dolna, Plac Unii czy PKP Służewiec. Będziemy pilnowali dostępności przystanków dla mieszkańców, np. poprzez stworzenie dojścia z osiedla przy ul. Pory.

5. Planowanie i rozbudowa w interesie mieszkańców. Zablokujemy budowę trasy Noworacławickiej, która w planowanym kształcie nie rozwiąże problemów komunikacyjnych Dolnego Mokotowa, a doprowadzi do zabudowy terenów działkowych. Projektowanie nowych ulic przepraw będziemy rozpoczynali od pogłębionych konsultacji społecznych. Zmienimy obecnie dzielącą dzielnicę Skarpę w Zieloną Oś łączącą Górny Mokotów z Dolnym jako miejsce spacerów, zabaw i sportu.

 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości

Prowadzący działalność rzemieślniczą, gastronomiczną czy usługową przedsiębiorcy tworzą od lat tożsamość naszej dzielnicy. Bazary oraz rodzinne firmy z przekazywanymi z pokolenia na pokolenie tradycjami nadają Mokotowowi niepowtarzalny charakter i pozwalają na dokonanie zakupów w zasięgu spaceru. Broniąc bazarów przed likwidacją i tworząc Mapę Warszawskich Rzemieślników wspieramy zagrożone zakłady. Chcemy, aby władza stała po stronie lokalnych zakładów konkurujących z wielkim biznesem. Zamiast podnosić czynsze i promować wielką zabudowę, wesprzemy dostosowanie zakładów do dzisiejszych realiów.

1. Ochrona i modernizacja bazarków. Będziemy dążyć do pozostawienia obecnych bazarów wnioskując o zmianę miejscowych planów zagospodarowania i uporządkowanie przestrzeni miejskiej. Dla wielu osób, szczególnie starszych, bazary są nie tylko miejscem zakupów, lecz również miejscem spotkań towarzyskich. Profilowanie konkursów na wynajem lokali powinno służyć utrzymaniu dostępności artykułów i usług. Troska o lokalny handel musi być połączona z wyznaczaniem przez dzielnicę standardów estetycznych, których spełnienie powinno stanowić podstawę dofinansowania modernizacji i przedłużenia umów z najemcami. Zrewitalizowane bazary, schludne sklepiki i warsztaty stanowić będą serce poszczególnych osiedli.

2. Ulice handlowe dla lokalnych firm zamiast nowych galerii handlowych. Obecnie władze Mokotowa betonują przestrzeń i wspierają rozbudowę centrów handlowych, jednocześnie podnosząc czynsze drobnym kupcom. Bazary i ulice handlowe to atrakcyjne dla deweloperów tereny, których nie powinniśmy wyprzedawać. Wypełnione sklepami, kawiarenkami i usługami ulice powinny stanowić miejsce spacerów i spotkań mieszkańców, którzy cenią sobie możliwość zakupu żywności od lokalnych rolników i kupców.

3. Wsparcie zakładów z tradycjami. Przedsiębiorstwa działające od pokoleń często przegrywają rywalizację z konkurencją ze względu na nieumiejętność przystosowania do coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań. Ich zanikanie zawsze stanowi bolesną stratę dla charakteru i tożsamości okolicy. Będziemy przeciwdziałać temu zjawisku organizując wsparcie min. poprzez warsztaty przygotowujące do dostosowania działań, program wymiany szyldów i szkolenia korzystania z nowych mediów. Rozwój centrów przedsiębiorczości pomoże właścicielom zakładów w nawiązywaniu współpracy z architektami, inwestorami czy projektantami.

4. Promocja lokalności. Chcemy wspierać przedsiębiorstwa dumne z mokotowskich tradycji. Będziemy wspierać efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na promocję lokalnej przedsiębiorczości. Zapewnimy możliwość sprzedaży wyrobów drobnym rolnikom i rzemieślnikom.

 

Integracja Mieszkańców

Będziemy wspierać inicjatywy integrujące Mieszkańców z wszystkich grup wiekowych. Rozwój lokalnych więzi podnosi zadowolenie z życia oraz pomaga w rozwiązywaniu konkretnych problemów danej ulicy lub regionu. W tym momencie grupy sąsiedzkie i kulturalno-integracyjne często nie mają możliwości spotykania się ze względu na zbyt wysokie opłaty za wynajem lokalu. Nasi kandydaci znają wyzwania i szanse integracji, sami organizowali Pikniki Sąsiedzkie, Festiwale dla mieszkańców Mokotowa oraz międzypokoleniowe potańcówki wraz z kinem Iluzjon, które stało się ważnym centrum kulturalnym Starego Mokotowa.

1. Nowe punkty integracyjne. Mokotów potrzebuje kolejnych Domów Kultury, Centrów Integracji Mieszkańców oraz Miejsc Aktywności Lokalnej. W wielu częściach naszej dzielnicy nadal niemożliwy jest bezpłatny rozwój aktywności kulturalnej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz związanej ze sztuką. Bliskość i szeroka oferta ośrodków kulturalnych pozwalają na realizowanie inicjatyw sąsiedzkich, nawiązywanie sąsiedzkich relacji oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Będziemy wspierać partnerstwa publiczno-prywatne nastawione na współpracę z lokalnymi wspólnotami.

2. Obowiązkowa dostępność. Dotowane z publicznych pieniędzy ośrodki muszą być dostępne dla rodziców z wózkami, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to Domów Kultury, bibliotek, parków, skwerów, ale także szkół i urzędów. Chcemy, żeby inicjatywy sąsiedzkie i kulturalno-integracyjne oraz edukacyjne dla osób w każdym wieku miały możliwość rozwijania się w oparciu o stałe miejsce spotkań. Dotyczy to także integracji międzypokoleniowej przez organizacje działające w domach dziennego pobytu czy klubach seniorów.

3. Ochronimy, wyremontujemy i stworzymy nowe tereny rekreacyjne. W wielu miejscach na Mokotowie planowana jest likwidacja bazarków, placów, skwerów oraz parków pod zabudowę deweloperską lub parkingi samochodowe. Czyste i bezpieczne place zabaw powinny znajdować się w pobliżu wszystkich obszarów mieszkalnych. Postulujemy poprawę infrastruktury sportowej, remonty oraz bezpłatne udostępnienie wieczorami i w weekendy boisk szkolnych dla wszystkich mieszkańców. Chcemy, aby miejsca spotkań Mieszkańców takie jak place, skwery oraz parki stały się bardziej przyjazne i bezpieczne dzięki doświetleniu oraz unowocześnieniu wyposażenia.

4. Wykorzystamy w promocji Mokotowa lokalne tradycje. Zaangażujemy do współpracy z mieszkańcami ośrodki filmowe takie jak WFDiF na Chełmskiej, FINA na Wałbrzyskiej czy studia filmowe na Puławskiej. Mieszkających na Mokotowie twórców zachęcać będziemy do udziału w życiu dzielnicy. Upamiętnimy związanych z Mokotowem artystów, takich jak Kalina Jędrusik, Jan Brzechwa czy Jan Kobuszewski nie tylko tablicami, ale przede wszystkim koncertami, festiwalami i projektami edukacyjnymi.

 

Aktywna polityka społeczna

Chcemy Mokotowa, który będzie bezpieczną i czystą dzielnicą wspomagającą w codziennym życiu zarówno wszystkich mieszkańców, jak i osoby które na co dzień pracują bądź przebywają w dzielnicy. Uważamy, że każdy z mieszkańców Mokotowa powinien mieć możliwość godnego i dobrego życia w naszej dzielnicy. Będziemy promować w naszej dzielnicy politykę wyrównywania szans, redukcji szkód związanych z problemami społecznymi i wysłuchiwania wszystkich mieszkańców i mieszkanek.

1. Troska o zasoby komunalne i socjalne. Będziemy dążyć do zwiększenia zasobu komunalnego gminy poprzez budowę, remontowanie oraz zamienianie pustostanów (na Mokotowie jest ich ponad 130) w mieszkania komunalne oraz socjalne. Zwiększymy zaangażowanie Dzielnicy w termomodernizację budynków, produkcję taniej energii i inwestycje w odnawialne źródła energii. Będziemy walczyć o skuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych na renowację budynków i zaangażujemy osoby w złej sytuacji lokalowej w remonty w celu reintegracji społecznej. Stworzymy programy wsparcia dla osób zagrożonych eksmisją oraz osób niepełnosprawnych.

2. Dostęp do żłobków. Mokotów posiada obecnie olbrzymie niedobory w zakresie opieki nad dziećmi, przez co nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpiecznego rozwoju dzieciom i obniżamy szanse zawodowe rodziców. Chcemy zapewnić darmowy bądź częściowo płatny dostęp do opieki nad dziećmi na poziomie przynajmniej 80%, zgodnie z prognozami demograficznymi. Potrzebna jest budowa nowych żłobków oraz program dopłat do żłobków niepublicznych.

3. Kompleksowe przeciwdziałanie alkoholizmowi. Miasto wraz z dzielnicą nie prowadzą dostatecznych działań profilaktycznych ani redukcji szkód wyrządzanych przez osoby uzależnione sobie i sąsiadom. Aby przeciwdziałać zaburzeniom spokoju, dewastacjom oraz rodzinnym dramatom, wprowadzać będziemy programy wzorowane na działaniach realizowanych z sukcesami w Zachodniej Europie. Uruchomimy pilotażowe świetlice i schronisko dla osób czynnie używających alkoholu, ośrodki pomocy i dedykowane programy wsparcia o sprawdzonej naukowo skuteczności dla osób uzależnionych, bezdomnych (w tym pilotażowy program housing first) oraz dzieci z dysfunkcyjnych rodzin.

4. Zapobieganie przemocy i samotności. Zapewnimy wszystkim uczniom dostęp do psychologów i pedagogów szkolnych, a także warsztaty dotyczące umiejętności psychospołecznych oraz zachowań seksualnych. Obniżymy w ten sposób ryzyko niebezpieczeństw, zaś dla osób zagrożonych i pokrzywdzonych przywrócimy dostępne całą dobę telefony zaufania. Dofinansujemy Punkty Informacyjno-Konsultacyjne zapewniające wsparcie terapeutyczne, skierowanie do specjalistycznej opieki i porady prawne.

5. Będziemy kontrolować jakość miejsc pracy tworzonych przez Miasto. Władza powinna stanowić pozytywny wzór dla przedsiębiorców, a nie tworzyć niskopłatne, omijające prawo pracy miejsc pracy. Wprowadzimy obowiązek ujmowania w przetargach i konkursach klauzul społecznych oraz ustalania limitu planowanej dotacji dla wykonawców na poziomie gwarantującym zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. Będziemy kontrolować pod kątem spełniania pracowniczych i środowiskowych norm firmy realizujące zadania komunalne: utrzymanie czystości (sprzątanie, wywóz śmieci), naprawy awaryjne infrastruktury czy usługi opiekuńcze.

6. Przystosowanie przestrzeni Mokotowa do użytkowania przez osoby starsze i niepełnosprawne w procesie konsultacji społecznych. Takie dostosowanie przestrzeni zapewni wszystkim grupom społecznym łatwiejsze poruszanie się po dzielnicy, nie tylko osobom niepełnosprawnym. Zapewnimy mieszkańcom Mokotowa również wystarczającą ilość ławek do siedzenia.

7. Programy dedykowane dla osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, zamieszkałym na terenie miasta Mokotowa w tym np. program „książka do domu” w którym bibliotekarz lub wolontariusz będzie donosić osobie nie mogącej pójść do biblioteki książkę oraz rozmawiać o niej z osobą zamawiającą.

 

Zielony Mokotów

Miejska zieleń chroni przed zanieczyszczeniami, stresem i monotonią. W obliczu niebezpiecznie niskiej jakości powietrza będziemy zdecydowanie dążyć do zwiększania zasobów zieleni. Wspólnie z Mieszkańcami działaliśmy m.in. na rzecz zmiany planów zagospodarowania Wierzbna aby bronić ogrodów działkowych przy ul. Odyńca. Będziemy traktować zieleń jako cenny zasób, którego pomnażanie podniesie jakość życia na Mokotowie.

1. Będziemy chronić i poszerzać mokotowską zieleń. W ciągu ostatnich 10 lat w Warszawie wycięto ponad 230 tysięcy drzew, za co płacimy gorszą jakością powietrza, spadkiem estetyki otoczenia, brakiem cienia w upalne dni i spadkiem populacji ptaków. Nie dopuścimy do kolejnych wycinek! Propagować będziemy nasadzenia, także drzew owocowych i krzewów pożytecznych dla ptaków i pszczół. Będziemy walczyć o nowe tereny zielone z ławkami oraz o pokrycie trawą torowisk tramwajowych

2. Poprawimy jakość powietrza. Mokotów wielokrotnie bił niechlubne rekordy zanieczyszczeń powietrza. Stężenie niebezpiecznych pyłów często osiąga w naszej dzielnicy poziomy znane z Tokio i Pekinu. Musimy powstrzymać dalsze narażanie zdrowia Mieszkańców! Na Mokotowie znajduje się 25 kopciuchów – lokali ogrzewanych piecami węglowymi, których wymianę należy bezwzględnie przyśpieszyć. Będziemy bronić klinów napowietrzających nie dopuszczając do takich ruchów jak skandaliczna, sprzeczna z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego i planami miejskimi budowa osiedla Marina 2. Wprowadzimy program regularnego mycia ulic na mokro w dniach bez przymrozków.

3. Miejskie ogrody działkowe stanowią skarb dzielnicy. Dzięki nim Mieszkańcy żyją aktywniej, hodują własne owoce i warzywa, nawiązują kontakty towarzyskie. Działki pozytywnie wpływają na jakość powietrza i różnorodność biologiczną dzielnicy. Nie pozwolimy na zabudowę tych atrakcyjnych dla deweloperów terenów. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wiele terenów działkowych jest niedostępne dla mieszkańców, a przez to traktowane jak obcy i dziki teren. Będziemy więc dążyć do wyznaczenia w ogrodach ogólnodostępnych alej, którymi spacerować mogliby wszyscy Mieszkańcy, a także wyznaczania stref parkowych – np. poprzez przekazywanie nieużywanych działek dla lokalnych szkół, wspólnot mieszkaniowych itd – na place zabaw i skwerki.

 

Ochrona zabytków

Zabytki i historia stanowią podstawę lokalnej tożsamości naszej dzielnicy. Ogromny potencjał Mokotowa nie jest dobrze wykorzystywany – do ich ożywienia nie wystarczy samo zamieszczanie budynków, zespołów zabudowy i terenów zieleni w ewidencji lub rejestrze zabytków. Potrzebne są konkretne działania rozwojowe i inwestycyjne, połączone z pomysłami na mądre i odpowiadające potrzebom mieszkańców zagospodarowanie zabytków. Zabytki są naszym wspólnym  dziedzictwem, w związku z tym prywatni właściciele, których często nie stać na rewitalizację obiektów historycznych  powinni otrzymać realne wsparcie finansowe i systemowe, z jednoczesnym wymogiem udostępniania zabytków do zwiedzania.

1. Wspólnie z ekspertami z dziedziny ochrony zabytków opracujemy dzielnicowy program ochrony nad zabytkami oraz plan zrównoważonego rozwoju obiektów i terenów o wartości historycznej i kulturowej.

2. Doprowadzimy do stworzenia w Urzędzie Dzielnicy stanowiska specjalisty d/s ochrony zabytków. Takie stanowisko zostało utworzone np. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz. Będziemy się również domagać utworzenia w dzielnicy Delegatury Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

3. Nie zgadzamy się na dalszą degradację wpisanych do ewidencji zabytków terenów Klubu Sportowego „Warszawianka”. Jest to unikalne założenie urbanistyczno-krajobrazowe, którego podstawowe elementy  można jeszcze uratować. Będziemy wspierać ideę rewitalizacji tego obszaru i poszukiwać rozwiązań ekonomicznych i systemowych dla szerokiego udostępnienia go mieszkańcom Mokotowa  do celów sportowo- rekreacyjnych. Nie zgadzamy się na postępującą „prywatyzację” terenów klubu. Sprzedaż terenów na przedsięwzięcia komercyjne oraz na wynajmowanie boisk i kortów firmom, daje korzyści głównie jedynie promującym elitarne sporty najemcom. Będziemy wspierać rozwój dyscyplin, w których KS „Warszawianka” osiąga znaczące sukcesy sportowe (piłka ręczna, szermierka).

 

Materiał stworzony przez KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie
Mokotów, wrzesień 2018
Redakcja Konrad Kiljan